Cseh Tamás: Széna tér

Széna tér Széna square Széna Platz
A németek egy éjjelen nem védték tovább Budát,
összegyűlt mindegyikük, 40 000 szoldát,
jéghideg éjjelen, mindjük sisakosan
45 vad telén, kezdődjék már a roham.
Álltak és vártak utolsó parancsra,
az égen sztálingyertyák ragyogtak.
Áttörünk, áttörünk a Széna téren át,
áttörünk, áttörünk a Széna téren át.
One night, the Germans didn't defend Buda any longer
They gathered, all of them, 40000 soldats
In the ice cold night, all of them in helmets
On the wild winter of '45, let the charge begin
They stood and they waited for their final order
With Stalin-candles shining in the sky
We'll break through, we'll break through, through the Széna square
We'll break through, we'll break through, through the Széna square

Eines Nachts verteidigten die Deutschen Buda nicht mehr,
Sie alle haben sich versammelt, 40 000 Soldaten,
In einer eiskalten Nacht, alle behelmt,
Im wilden Winter von '45, möge der Sturm beginnen.
Sie standen da und warteten auf den letzten Befehl,
Stalins Kerzen, die am Himmel leuchten.
Wir brechen durch, wir brechen durch, über den Széna-Platz,
Wir brechen durch, wir brechen durch, über den Széna-Platz.

A Széna tér fényben ég, ott várnak az oroszok,
mindenük a fegyverük és a parancsnokok.
Ég a tér, látom, hogy ég, ég a Széll Kálmán tér,
nincs sötét, nincs esély, nem fut ki egy egér,
és a tisztjeik fölemelt kezekkel,
és az utcákra szegezve a fegyver.
Nem jutnak át, nem jutnak át, a Széna téren át,
nem jutnak át, nem jutnak át, a Széna téren át.
The Széna square is burning bright, the Russians are waiting for them
All they have is their weapons and their commanders
The square is burning, I see it burning, the Széll Kálmán square is burning
There's no dark, there's no hope, none will escape, not a mouse
And their officers with hands raised
And their guns pointed at the streets
They won't get through, they won't get through, through the Széna square
They won't get through, they won't get through, through the Széna square

Der Széna-Platz brennt lichterloh, dort warten die Russen auf sie,
Alles, was sie haben, sind ihre Gewehre und ihre Kommandanten.
Der Platz brennt, ich sehe ihn brennen, der Széll Kálmán-Platz brennt,
Keine Dunkelheit, keine Hoffnung, niemand wird entkommen, nicht eine Maus,
Und ihre Offiziere mit erhobenen Händen,
Und ihre Gewehre, die auf die Straßen gerichtet sind,
Sie werden nicht durchkommen, sie werden nicht durchkommen, 
über den Széna-Platz,
Sie werden nicht durchkommen, sie werden nicht durchkommen, 
über den Széna-Platz.

Bújnak ott a romok alatt, helybeliek, magyarok,
városukat a sok csapat, a fényes sisakosok
megszállták s az itteniek bújnak a föld alá,
bőrönd és kisgyerek és kívül a sok szoldát,
szemben egymással németek, oroszok,
éjjel jéghideg éjszaka, fog vacog,
fényben áll, fényben ég a Széna – Széna tér,
fényben áll, látom, hogy ég a Széna – Széna tér.
Hiding there, under the ruins, are locals, Hungarians
All the troops, in their bright helmets
took their city, and the locals hide underground
With luggage and children, and outside all the soldats
Facing each other Germans and Russians
Night, ice cold night, teeth gnashing
It's alight, it's aflame, the Széna, Széna square
It's alight, I see it in flames, the Széna, Széna square

Unter Ruinen verstecken sie sich, Einheimische, Ungarn,
All die Truppen, in ihren glänzenden Helmen,
Haben ihnen ihre Stadt genommen, die Einheimischen verstecken sich im Untergrund,
Mit Koffern und Kindern, draußen all die Soldaten,
Deutsche und Russen stehen sich gegenüber,
Nacht, eiskalte Nacht, Zähne klappern vor Kälte,
Er ist erleuchtet, er ist in Flammen, der Széna, der Széna-Platz,
Er ist erleuchtet, er ist in Flammen, der Széna, der Széna-Platz.

A Hattyú utcán, az Ostrom utcán csillog a sisaközön,
a sok szoldát szorosan áll, majd a parancs, ha jön.
És fél három, és érkezik, és fut és ordítva rohan
a fény felé 40 000, mindegy már itt a roham,
és az oroszok tüzelnek, tüzelnek,
ők meg ledűlnek, ledűlnek, ledűlnek,
üvölt a tér, dől a vér, és ég a Széna tér,
45 vad telén a Széna – Széna tér.
In the Hattyú street, in the Ostrom street all the helmets shining
All the soldats standing crowded, when the command arrives
It's half past two, and it's coming, and they're running, running and screaming
into the light, all 40000, it's all over, the charge is on!
And the Russians are firing, firing
And they are falling, falling, falling
The square is screaming, the blood is flowing and the Széna square is aflame
In the wild winter of '45, the Széna, Széna square

In der Hattyústraße, in der Ostromstraße, scheinen all die Helme,
All die Soldaten stehen eng gedrängt, wenn der Befehl eintrifft
Ist es halb drei, und er kommt, und sie rennen, rennen und schreien,
Dem Licht entgegen, all die 40 000, alles ist gleich, der Sturm beginnt,
Und die Russen feuern, feuern,
Und sie fallen, fallen, fallen,
Der Platz heult, das Blut fließt und der Széna-Platz ist in Flammen,
Im wilden Winter von ’45, der Széna, der Széna-Platz.

A Hattyú utcán én úgy megyek azóta naponta át,
itt feküdt el sok tízezer, s nézem a házak falát,
golyónyomok, golyónyomok, ronda golyónyomok,
A Széna tér, látom, hogy ég, és kik elbújtak ott,
bújt a pincébe apám is, anyám is,
míg a szoldátok üvöltve halálig,
így megyek, én így megyek a Széna téren át,
így megyek, én így megyek a Széna téren át.
On the Hattyú street that's how I walk everyday
This is where tens of thousands fell, and I look at the walls
Bullet-holes, bullet-holes, ugly bullet-holes
The Széna square, I can see it burning, and those who hid there
There hid in the cellar my father and mother, too
While the soldats screaming to their deaths
That's how I walk, that's how I walk, through the Széna square
That's how I walk, that's how I walk, through the Széna square

Die Hattyústraße, auf der ich täglich entlang gehe,
Dort, wo viele 10 000 fielen, und ich blicke auf die Mauern der Häuser,
Einschusslöcher, Einschusslöcher, hässliche Einschusslöcher,
Der Széna-Platz, ich sehe ihn brennen, und die, die sich dort versteckt hielten,
Dort versteckten sich auch mein Vater und meine Mutter im Keller,
Während die Soldaten sich in den Tod schrien,
So laufe ich, so laufe ich, über den Széna-Platz,
So laufe ich, so laufe ich, über den Széna-Platz.


English translation: sigmoidman
Deutsch: translated from English by Carsten Olm

Előadó/Performer:        Cseh Tamás
Album:                         A telihold dalai (1997)
Szövegíró/lyrics:           Bereményi Géza


Kérem írja meg megjegyzéseit  Turányi Tamásnak.

Turányi Tamás honlapja.